03 Nov '18

03 Nov '18
[aur-requests] [PRQ#13142] Orphan Request for samhain
by notify@aur.archlinux.org 02 Nov '18

02 Nov '18
[aur-requests] [PRQ#13141] Orphan Request for python-poetry
by notify@aur.archlinux.org 02 Nov '18

02 Nov '18
[aur-requests] [PRQ#13138] Orphan Request for sdl2-hg
by notify@aur.archlinux.org 02 Nov '18

02 Nov '18

02 Nov '18
[aur-requests] [PRQ#13131] Orphan Request for lib32-tslib
by notify@aur.archlinux.org 02 Nov '18

02 Nov '18
[aur-requests] [PRQ#13128] Orphan Request for sdl2-hg
by notify@aur.archlinux.org 02 Nov '18

02 Nov '18
[aur-requests] [PRQ#13136] Orphan Request for google-chrome
by notify@aur.archlinux.org 02 Nov '18

02 Nov '18
[aur-requests] [PRQ#13135] Orphan Request for wickr-bin
by notify@aur.archlinux.org 02 Nov '18

02 Nov '18