[PRQ#38109] Deletion Request for python-nautilus-gtk4
by notify@aur.archlinux.org 01 Nov '22

01 Nov '22
[PRQ#38108] Deletion Request for python2-eyed3
by notify@aur.archlinux.org 01 Nov '22

01 Nov '22
[PRQ#38107] Orphan Request for extraterm-bin
by notify@aur.archlinux.org 01 Nov '22

01 Nov '22
[PRQ#38105] Orphan Request for mumps-par
by notify@aur.archlinux.org 01 Nov '22

01 Nov '22