[PRQ#45647] Deletion Request for python-rpweibo
by notify@aur.archlinux.org 30 Oct '23

30 Oct '23
[PRQ#45646] Deletion Request for wecase
by notify@aur.archlinux.org 30 Oct '23

30 Oct '23
[PRQ#45644] Deletion Request for qemu-pinning
by notify@aur.archlinux.org 30 Oct '23

30 Oct '23
[PRQ#45643] Deletion Request for s3-curl
by notify@aur.archlinux.org 30 Oct '23

30 Oct '23
[PRQ#45642] Deletion Request for perl-www-curl-simple
by notify@aur.archlinux.org 30 Oct '23

30 Oct '23
[PRQ#45641] Deletion Request for curl-pulse-secure
by notify@aur.archlinux.org 30 Oct '23

30 Oct '23
[PRQ#45638] Orphan Request for python-libarchive
by notify@aur.archlinux.org 30 Oct '23

30 Oct '23
[PRQ#45637] Orphan Request for d4m-git
by notify@aur.archlinux.org 30 Oct '23

30 Oct '23
[PRQ#45636] Deletion Request for libvirt-remote-only
by notify@aur.archlinux.org 30 Oct '23

30 Oct '23
[PRQ#45635] Deletion Request for webvirtmgr-git
by notify@aur.archlinux.org 30 Oct '23

30 Oct '23