[arch-commits] Commit in qscintilla/trunk (PKGBUILD)

Antonio Rojas arojas at archlinux.org
Sat Dec 21 08:52:18 UTC 2019


  Date: Saturday, December 21, 2019 @ 08:52:18
 Author: arojas
Revision: 372013

Update to 2.11.4

Modified:
 qscintilla/trunk/PKGBUILD

----------+
 PKGBUILD |  60 +++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 33 insertions(+), 27 deletions(-)

Modified: PKGBUILD
===================================================================
--- PKGBUILD	2019-12-21 02:41:21 UTC (rev 372012)
+++ PKGBUILD	2019-12-21 08:52:18 UTC (rev 372013)
@@ -5,49 +5,55 @@
 
 pkgbase=qscintilla
 pkgname=('qscintilla-qt5' 'python-qscintilla-qt5')
-pkgver=2.11.3
-pkgrel=7
+pkgver=2.11.4
+pkgrel=1
 license=('GPL')
 arch=('x86_64')
 url="https://www.riverbankcomputing.com/software/qscintilla/intro"
-makedepends=('python-pyqt5' 'qt5-tools' 'sip5')
-options=('!buildflags') # Fix Qt Designer plugin
+makedepends=('python-pyqt5' 'qt5-tools' 'sip5' 'pyqt-builder')
 source=("https://www.riverbankcomputing.com/static/Downloads/QScintilla/$pkgver/QScintilla-$pkgver.tar.gz")
-sha256sums=('cfadbb7f32fb8a9404fbe5db0ad14ac02229ebdf30a519141236080236ae2dd6')
+sha256sums=('fab209d7112b75046b2eefabb1572f7671557271911eec18617b8cbf397e1c29')
 
 build() {
-  cd "$srcdir"/QScintilla-${pkgver}
-  export QMAKEFEATURES=$PWD/Qt4Qt5/features/
+ cd "$srcdir"/QScintilla-${pkgver}
+ export QMAKEFEATURES=$PWD/Qt4Qt5/features/
 
-  cd Qt4Qt5
-  qmake-qt5
-  make
+ cd Qt4Qt5
+ qmake-qt5
+ make
 
-  cd ../designer-Qt4Qt5
-  qmake-qt5 INCLUDEPATH+=../Qt4Qt5 QMAKE_LIBDIR+=../Qt4Qt5
-  make
+ cd ../designer-Qt4Qt5
+ qmake-qt5 INCLUDEPATH+=../Qt4Qt5 QMAKE_LIBDIR+=../Qt4Qt5
+ make
 
-  cd ../Python
-  python configure.py --pyqt=PyQt5 -n ../Qt4Qt5/ -o ../Qt4Qt5/
-  make
+ cd ..
+ sip-build \
+  --no-make \
+  --qsci-features-dir Qt4Qt5 \
+  --qsci-include-dir Qt4Qt5 \
+  --qsci-library-dir Qt4Qt5 \
+  --api-dir /usr/share/qt/qsci/api/python
+ cd build
+ echo "QT += widgets" >> Qsci/Qsci.pro
+ make
 }
 
 package_qscintilla-qt5() {
-  pkgdesc="A port to Qt5 of Neil Hodgson's Scintilla C++ editor class"
-  depends=(qt5-base)
+ pkgdesc="A port to Qt5 of Neil Hodgson's Scintilla C++ editor class"
+ depends=(qt5-base)
 
-  cd QScintilla-${pkgver}/Qt4Qt5
-  make DESTDIR="${pkgdir}" INSTALL_ROOT="${pkgdir}" install
+ cd QScintilla-${pkgver}/Qt4Qt5
+ make DESTDIR="${pkgdir}" INSTALL_ROOT="${pkgdir}" install
 
-  cd ../designer-Qt4Qt5
-  make DESTDIR="${pkgdir}" INSTALL_ROOT="${pkgdir}" install
+ cd ../designer-Qt4Qt5
+ make DESTDIR="${pkgdir}" INSTALL_ROOT="${pkgdir}" install
 }
 
 package_python-qscintilla-qt5() {
-  pkgdesc="Python bindings for QScintilla2"
-  depends=(qscintilla-qt5 python-pyqt5)
-  replaces=(python-qscintilla-qt5-common)
+ pkgdesc="Python bindings for QScintilla2"
+ depends=(qscintilla-qt5 python-pyqt5)
+ replaces=(python-qscintilla-qt5-common)
 
-  cd QScintilla-${pkgver}/Python
-  make DESTDIR="${pkgdir}" INSTALL_ROOT="${pkgdir}" install -j1
+ cd QScintilla-${pkgver}/build
+ make INSTALL_ROOT="$pkgdir" install -j1
 }


More information about the arch-commits mailing list