[aur-general] Merge shim-efi-x86_64-git into shim-efi-git

Keshav Padram the.ridikulus.rat at gmail.com
Sat Jun 22 20:02:51 EDT 2013


Hi,
    Please merge shim-efi-x86_64-git [1] into shim-efi-git [2]. Thanks in
advance.

[1]: https://aur.archlinux.org/packages/shim-efi-x86_64-git/
[2]: https://aur.archlinux.org/packages/shim-efi-git/

Best Regards.

Keshav Padram


More information about the aur-general mailing list