[aur-requests] [PRQ#3773] Merge Request for sparta

notify at aur.archlinux.org notify at aur.archlinux.org
Thu Jul 23 13:58:10 UTC 2015


Cyberpunk [1] filed a request to merge sparta [2] into sparta-git [3]:

sparta ==>> sparta-git

[1] https://aur4.archlinux.org/account/Cyberpunk/
[2] https://aur4.archlinux.org/pkgbase/sparta/
[3] https://aur4.archlinux.org/pkgbase/sparta-git/


More information about the aur-requests mailing list