[aur-requests] [PRQ#9900] Merge Request for cbmc-bin

notify at aur.archlinux.org notify at aur.archlinux.org
Fri Dec 1 01:30:35 UTC 2017


derektbrown [1] filed a request to merge cbmc-bin [2] into cbmc [3]:

identical packages

[1] https://aur.archlinux.org/account/derektbrown/
[2] https://aur.archlinux.org/pkgbase/cbmc-bin/
[3] https://aur.archlinux.org/pkgbase/cbmc/


More information about the aur-requests mailing list