[PRQ#38172] Deletion Request for python-torchvision
by notify@aur.archlinux.org 05 Nov '22

05 Nov '22
[PRQ#38173] Deletion Request for torchvision
by notify@aur.archlinux.org 05 Nov '22

05 Nov '22
[PRQ#38168] Deletion Request for ovenmediaengine Accepted
by notify@aur.archlinux.org 05 Nov '22

05 Nov '22
[PRQ#38167] Deletion Request for ruby-rubocop
by notify@aur.archlinux.org 05 Nov '22

05 Nov '22
[PRQ#38166] Deletion Request for ruby-rubocop-performance
by notify@aur.archlinux.org 05 Nov '22

05 Nov '22
[PRQ#38165] Deletion Request for ruby-rubocop-rspec
by notify@aur.archlinux.org 05 Nov '22

05 Nov '22
[PRQ#38164] Deletion Request for ruby-rubocop-rake
by notify@aur.archlinux.org 05 Nov '22

05 Nov '22
[PRQ#38158] Deletion Request for openssl-3.0
by notify@aur.archlinux.org 05 Nov '22

05 Nov '22
[PRQ#38159] Deletion Request for openssl-3.0-bin
by notify@aur.archlinux.org 05 Nov '22

05 Nov '22
[PRQ#38149] Deletion Request for ruby-facets
by notify@aur.archlinux.org 05 Nov '22

05 Nov '22