[PRQ#49920] Merge Request for sdrangel-without-sdrplay-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#49927] Merge Request for dsd-louiserigherve-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#49953] Merge Request for sdrangel_no_xtrx-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50000] Merge Request for olivia
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50011] Orphan Request for typst-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50051] Orphan Request for rstudio-desktop-bin
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50185] Orphan Request for displaylink
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50297] Orphan Request for displaylink
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#49471] Orphan Request for displaylink
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#48849] Orphan Request for displaylink
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23