[PRQ#50279] Deletion Request for lynx-desktop-service
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50274] Deletion Request for lynx-desktop
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50272] Deletion Request for lynx-gtk-theme
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50275] Deletion Request for lynx-menu-data
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#48154] Deletion Request for telepathy-tank-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50436] Deletion Request for sunamu-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50434] Deletion Request for sunamu
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50433] Deletion Request for sunamu-bin
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50432] Deletion Request for mingw-w64-poco
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50429] Deletion Request for mlir16
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23