[PRQ#50208] Deletion Request for addressbook-desktop
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50356] Deletion Request for php-propro
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50355] Deletion Request for overskride-bin
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50341] Merge Request for plasma-runners-tmux
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50330] Deletion Request for cppclibars-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50339] Deletion Request for cppclibars-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50120] Deletion Request for python-lineedit
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50397] Deletion Request for python-lineedit
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#47228] Deletion Request for mingw-w64-hdf5110
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23

06 Nov '23