[PRQ#50387] Deletion Request for mutter-rounded
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#46975] Deletion Request for phosh-next
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50386] Deletion Request for phosh-next
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50385] Deletion Request for ttf-berylium-fonts
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50384] Deletion Request for ttf-borders-divide-fonts
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#49376] Merge Request for choqok
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50383] Deletion Request for ttf-djb-zora-prints-fonts
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50382] Deletion Request for xembed-sni-proxy-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50380] Deletion Request for dolphin-hau-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50208] Deletion Request for addressbook-desktop
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23