06 Nov '23

06 Nov '23

06 Nov '23

06 Nov '23

06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50422] Deletion Request for telepathy-kde-approver-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50414] Deletion Request for telepathy-kde-text-ui-git
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23
[PRQ#50427] Deletion Request for paccat
by notify@aur.archlinux.org 06 Nov '23

06 Nov '23