Aur-dev

aur-dev@lists.archlinux.org

November 2009

  • 5 participants
  • 4 discussions

09 Jan '10
[aur-dev] Update Greek Translation
by Panos Filip 09 Nov '09

09 Nov '09
Re: [aur-dev] AUR2
by Sebastian Nowicki 01 Nov '09

01 Nov '09